Trung tâm Kết nối Đổi mới Sáng tạo Nhựa tiểu vùng sông Mekong (Trung tâm) sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế và mở rộng quy mô những đổi mới sáng tạo mang tính đột phá làm thay đổi quan điểm về rác thải nhựa trên toàn Tiểu vùng sông Mekong.

Giới thiệu chung

Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và CSIRO – tổ chức nghiên cứu khoa học & công nghiệp của khối thịnh vượng chung Australia, đang triển khai giai đoạn thiết kế và vận hành các Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo nhựa tại khu vực Đông Nam Á với mục đích tăng cường hợp tác nghiên cứu và xác định các cách tiếp cận mới để giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa. Các Trung tâm sẽ tập hợp các học viện, công ty khởi nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các nhà đầu tư, ngành công nghiệp và chính phủ để cùng nhau giải quyết rác thải nhựa bằng cách thúc đẩy và tạo ra các mô hình hợp tác để thiết kế, hỗ trợ và mở rộng các giải pháp có tác động cao.

Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo nhựa ở Indonesia và Việt Nam đã hoàn thiện quá trình đồng thiết kế và hiện đang trong quá trình triển khai. Các Trung tâm tương tự sắp được thành lập tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á có tiềm năng tận dụng các bài học kinh nghiệm trong quá trình thiết kế chương trình tại Indonesia và Việt Nam, kết hợp thêm thông tin về bối cảnh cụ thể của từng quốc gia và thiết kế các hoạt động phù hợp cho từng bên liên quan khác nhau.

Hoạt động hiện tại

Nhóm chuyên gia đã bắt đầu quá trình đồng thiết kế và huy động sự tham gia để xây dựng Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo nhựa tại tiểu vùng sông Mekong.

Hiện tại, nhóm đang thực hiện các hoạt động huy động sự tham gia của các bên liên quan để thiết lập một diễn đàn hợp tác, cùng nhau xác định các thách thức ưu tiên và xây dựng một kế hoạch chi tiết về cách vận hành và hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm Kết nối Đổi mới Sáng tạo Nhựa tiểu vùng sông Mekong dự kiến tổ chức Hội nghị chuyên sâu với các bên liên quan vào cuối tháng 10 năm 2022, thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong các bản tin tiếp theo.

Nếu bạn muốn tham gia vào quá trình thiết kế xây dựng chương trình hoặc quan tâm đến Hội nghị chuyên sâu này, vui lòng liên hệ địa chỉ email: asean@csiro.au