ศูนย์นวัตกรรมพลาสติกเวียดนามจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่ ดึงดูดแหล่งเงินทุนใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อระบุโอกาสทางเทคโนโลยีเชิงลึกในการจัดการกับขยะพลาสติกและเปลี่ยนให้เป็นโซลูชั่นในโลกแห่งความเป็นจริงทั่วทั้งภูมิภาค