CSIRO, Tổ chức nghiên cứu khoa học & công nghiệp của Úc đang thực hiện sứ mệnh chấm dứt rác thải nhựa ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách đi tiên phong về các sáng kiến đổi mới bền vững.