Trung tâm Đổi mới Nhựa Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các bên liên quan, thúc đẩy đầu tư hiện có, thu hút các nguồn tài trợ mới và thúc đẩy năng lực đổi mới để xác định các cơ hội công nghệ sâu nhằm xử lý rác thải nhựa và biến chúng thành các giải pháp thực tế trên toàn khu vực.