Vietnam

Trung tâm kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu Nhựa Việt Nam – Australia giúp tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan, thúc đẩy đầu tư, thu hút các nguồn tài trợ mới và tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo nhằm xác định các cơ hội áp dụng công nghệ cao để giải quyết rác thải nhựa và biến chúng thành các giải pháp thực tiễn trên toàn khu vực.

Trung tâm này sẽ tập hợp các đối tác Việt Nam và Australia để thành lập một trung tâm đổi mới sáng tạo chú trọng vào việc giảm ô nhiễm nhựa, tăng cường hợp tác nghiên cứu, từ đó xác định các phương pháp tiếp cận mới trong việc giải quyết rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm Kết nối Đổi mới sáng tạo giảm thiểu Nhựa Việt Nam là một sáng kiến ​​trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation, một chương trình hỗ trợ phát triển chính thức, được tài trợ bởi DFAT, do CSIRO đồng tài trợ và quản lý và được thực hiện trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST), cùng với sự phối hợp của Tổ chức Đối tác Hành động Nhựa Quốc gia và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI).

No posts found.